Často kladené otázky

Riadnym členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý
a.) je majiteľom aspoň jedého plemena združeného v klube
b.) sa hlási k Stanovám klubu a platnému Chovateľskému poriadku SPZ a BBCK.

Mimoriadnym členom klubu môže byť každý občan SR nevlastniaci jedinca plemien združených v klube a inej štátnej práslušnosti, ktorý sa hlási k Stanovám klubu a Chovateľskému poriadku SPZ a BBCK.

Pre rodinného príslušníka platia tie isté podmienky ako pre mimoriadne členstvo.

Pre spolumajiteľov môže uplatniť riadne členstvo len jeden zo spolumajiteľov. Vyjadrenie, kto zo spolumajiteľov bude riadnym členom, písomne prehlásia všetci polumajitelia. Spolumajiteľ, ktorý nie je riadnym členom, môže byť  mimoriadnym členom.

Občania, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, sa môžu stať členmi klubu, pokiaľ s ich členstvom vysloví súhlas ich zákonný zástupca.

Výbor klubu môže tomu, kto sa svojou dlhodobou prácou alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a popularizáciu Bobtailov a Bearded collie, navrhnúť udelenie čestného členstva. O jeho navrhnutí rozhoduje členská schôdza. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky a má všetky práva riadneho člena klubu.

Vyhodnotenie DBK a DLK (do stupňa 2/2, C/C vrátane) 
Potrebujete vyhodnotenie dysplázie bedrových kĺbov (DBK) a lakťových kĺbov (DLK) – pes / sučka musia dosiahnuť vek minimálne 12 mesiacov, aby bolo možné urobiť snímok. Požadované je vyhodnotenie mať zapísané na klubovom tlačive, ktoré vám na požiadanie zašle poradca chovu, alebo si ho stiahnete TU. RTG vám môže vyhotoviť váš veterinárny lekár, musí však potvrdiť na tlačivo potrebné údaje a snímok spolu s tlačivom poslať na vyhodnotenie zmluvnému veterinárovi s BBBCK. Odporúča sa röntgenovať psa v narkóze, aby sa zbytočnými pohybmi psa nestal snímok nečitateľný, alebo aby to nespôsobilo zkreslený výsledok.

Zmluvný veterinárny lekár na vyhodnotenie DBK a DLK:

MVDr. Ivan Pašek
Zvieracia klinika Pašek
Orešianska 1A, 917 01 Trnava
tel.: 0948 388 388, 0948 173 222
e-mail: [email protected]
www.zkp.sk

Pes aj suka musia dosiahnuť vek 18 mesiacov, aby mohol byť jedinec  uchovnený.

Pes / suka musí absolvovať jednu klubom organizovanú výstavu – klubovú alebo špeciálnu v triede mladých, strednej, otvorenej,
pracovnej a šampiónov.
Ďaľšie výstavy podľa chovateľského poriadku, jeden z posudkov môže byť z triedy mladých, ostatné dva z triedy strednej, otvorenej, pracovnej či šampiónov.

V aspoň jednom posudku musí byť zapísaný stav chrupu – plnochruposť a zhryz. Ak si toto majiteľ psa neustriehne, je potrebné aby túto skutočnosť doložil potvrdením od svojho veterinárneho lekára s jeho pečiatkou a podpisom.

Na adresu poradcu chovu je potrebné zaslať originál tlačiva „Žiadosť o uchovnenie” s originálom preukazu o pôvode (PP); ostatné dokumenty – výstavné posudky, vyhodnotenie RTG DBK (DLK), protokol o skúške – posielajte len v kópiách.

Číslo účtu: 2942015221/1100 – Tatra Banka
IBAN: SK02 1100 0000 0029 42015221
SWIFT: TATR SK BX
Majiteľ/názov účtu: Bobtail & Bearded collie klub, Drieňová 11, 82103 Bratislava
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo námestie, Bratislava