Často kladené otázky

Riadnym členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý
a.) je majiteľom aspoň jedého plemena združeného v klube
b.) sa hlási k Stanovám klubu a platnému Chovateľskému poriadku SPZ a BBCK.

Mimoriadnym členom klubu môže byť každý občan SR nevlastniaci jedinca plemien združených v klube a inej štátnej práslušnosti, ktorý sa hlási k Stanovám klubu a Chovateľskému poriadku SPZ a BBCK.

Pre rodinného príslušníka platia tie isté podmienky ako pre mimoriadne členstvo.

Pre spolumajiteľov môže uplatniť riadne členstvo len jeden zo spolumajiteľov. Vyjadrenie, kto zo spolumajiteľov bude riadnym členom, písomne prehlásia všetci polumajitelia. Spolumajiteľ, ktorý nie je riadnym členom, môže byť  mimoriadnym členom.

Občania, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, sa môžu stať členmi klubu, pokiaľ s ich členstvom vysloví súhlas ich zákonný zástupca.

Výbor klubu môže tomu, kto sa svojou dlhodobou prácou alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a popularizáciu Bobtailov a Bearded collie, navrhnúť udelenie čestného členstva. O jeho navrhnutí rozhoduje členská schôdza. Čestný člen nemusí platiť členské príspevky a má všetky práva riadneho člena klubu.

Vyhodnotenie DBK a DLK (do stupňa 2/2, C/C vrátane) 
Potrebujete vyhodnotenie dysplázie bedrových kĺbov (DBK) a lakťových kĺbov (DLK) – pes / sučka musia dosiahnuť vek minimálne 12 mesiacov, aby bolo možné urobiť snímok. Požadované je vyhodnotenie mať zapísané na klubovom tlačive, ktoré vám na požiadanie zašle poradca chovu, alebo si ho stiahnete TU. RTG vám môže vyhotoviť váš veterinárny lekár, musí však potvrdiť na tlačivo potrebné údaje a snímok spolu s tlačivom poslať na vyhodnotenie zmluvnému veterinárovi s BBBCK. Odporúča sa röntgenovať psa v narkóze, aby sa zbytočnými pohybmi psa nestal snímok nečitateľný, alebo aby to nespôsobilo zkreslený výsledok.

Zmluvný veterinárny lekár na vyhodnotenie DBK a DLK:

MVDr. Ivan Pašek
Zvieracia klinika Pašek
Orešianska 1A, 917 01 Trnava
tel.: 0948 388 388, 0948 173 222
e-mail: [email protected]
www.zkp.sk

Pes aj suka musia dosiahnuť vek 18 mesiacov, aby mohol byť jedinec uchovnený.

Pes / suka musí absolvovať dve klubom organizované výstavy – klubovú alebo špeciálnu v triede mladých, strednej, otvorenej,
pracovnej a šampiónov a minimálne jednu ďalšiu. Ďalšie výstavy podľa chovateľského poriadku . špeciálna, klubová, národná výstava alebo výstava vyššieho typu od národnej = medzinárodná. Jednej výstavy sa môže jedinec zúčastniť v triede mladých, ďalšie musí
absolvovať v triede strednej, otvorenej, alebo šampiónov.

V aspoň jednom posudku z klubom organizovaných výstav musí byť zapísaný stav chrupu – plnochruposť a zhryz. Ak si toto majiteľ psa neustriehne, je potrebné aby túto skutočnosť doložil potvrdením od svojho veterinárneho lekára s jeho pečiatkou a podpisom.

Pes/suka musí mať potvrdenie o absolvovaní röntgenologického vyšetrenia bedrových a lakťových kĺbov (DBK, DLK). Röntgen môže byť vyhotovený len na
špecializovaných pracoviskách (u konkrétnych veterinárnych lekárov). Vyhodnotenie (prípadne aj zhotovenie snímkov) a zápis výsledku do PP
a na špeciálnom klubovom tlačive (na webstránke klubu) môže vykonať len BBCK určený veterinárny lekár, ktorý je
uvedený na webstránke BBCK a na klubovom tlačive (na webstránke klubu). Jedinec musí byť röntgenovaný vo
veku minimálne 12 mesiacov a zaradený do chovu môže byť s výsledkom do druhého stupňa
vrátane (2/2 – C).
Určený veterinárny lekár:
MVDr. Ivan Pašek (Zvieracia klinika Pašek Trnava)
Orešianska 8881/1A
917 01 Trnava
tel: 0905 261 932, 0948 388 388
www.zkp.sk

Pes/suka musí absolvovať genetické vyšetrenia na CEA a PRA prcd u Bearded collie a PCD, MDR1, EIC u Bobtail/Old
English Sheepdogov v autorizovaných laboratórnych pracoviskách publikovaných na webstránke klubu.
Certifikované laboratória pre vyšetrenia DNA ochorení:
CEA DNA laboratórium OPTIGEN http://www.optigen.com
TNS DNA laboratória: OPTIGEN http://www.optigen.com
LABOKLIN www.laboklin.sk
GENOMIA www.genomia.cz
SLOVGEN www.slovgen.sk

Na adresu poradcu chovu je potrebné zaslať originál tlačiva „Žiadosť o uchovnenie” (na webstránke klubu)s originálom preukazu o pôvode (PP); ostatné dokumenty v kópii – výstavné posudky, vyhodnotenie RTG DBK (DLK), potvrdenie o genetických vyšetreniach (posielajte len v kópiách).