Dôležité informácie pre všetkých majiteľov a chovateľov!

Kynologické oddelenie SPZ nám zaslalo Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Poprosíme všetkých členov klubu aby sa s touto smernicou oboznámili a postupovali v jej zmysle.
Zároveň informujeme členov, že došlo k zmene pomenovaniachránený názov chovateľskej stanice” na “chránený názov registrovaného chovu psov” – viď smernica.

Pokyny pre chovateľov – smernica pre plemennú knihu
Usmernenie pre členov SKJ vyhláška 283 2020
Registrovaný názov chovu psov – smernica 

Výbor klubu